1444ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ މަދަޙަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފަ